Mi a magyar?

I. BEVEZETÉS

A miniszterelnök úr pogány turulbálvány avatása, a jobboldalinak hazudott, valójában nacionalista oldali sajtóban és közbeszédben a koppányi időket idéző nyugatellenesség és keletre fordulás, amely immáron 2010 óta kormányzati szintre emelkedett, mind arra késztetetett, hogy feltegyem magamnak a kérdést, mi a magyar? Valóban ázsiai, fél ázsiai népség vagyunk?

A válasz nem egyszerű, azonban a nemzeti oldalon hallható turanista közbeszéd, a Kurul táj találkozókkal egyetemben, bizony nagyon rossz irányban keresik a válaszokat. De hát a Horthy-korszak áltudományosságával és nemzeti radikális ideológiájával operáló megmondó emberektől mit is várhatnánk. Akik Európa és a nyugati, keresztény civilizáció iránti utálattól elvakultan kurucoskodva kiáltják ki a „nyugat hanyatlását” és, hogy „Magyarországnak el kell fordulnia a Nyugattól, Európától”, ott tévednek és hibáznak, hogy ideológiai vágyálmaikkal manipulálni próbálják a valóságot, sokszor ezer év történelmét, de még a tudományt is. Mára odáig jutottak, hogy önmagukat csapják be, és lassan saját demagóg hazugságaikat tekintik az abszolút igazságnak.

II. TÖRTÉNELMI LECKE

De mi a magyar? Tehetnénk fel újra a kérdést. A magyarság elsősorban egy kulturális fogalom, egy nemzet, amely egy adott nyelvet beszélők, egy adott területhez történelmileg és a jelenben is kötődő emberek, csoportok összessége. Magyarország amióta létezik európai, keresztény állam. Orbán Viktorral ellentétben a történelem nem azt mutatja, hogy „minden magyar turulba születik”, hanem azt, hogy minden magyar egy európai, keresztény államba születik, amely a nyugati kereszténység és a nyugati civilizáció tagja és szerves része több mint egy évezrede. Magyarország a nyugati civilizáció része történelmi szempontból, ahogy ezt Samuel P. Huntington is kifejti paradigmaalkotó könyvében[1]. A nyugati, római kereszténységhez való csatlakozás, a római katolikus egyház államszervező hozzájárulása a magyar államisághoz, céhlegényeink sem Ázsiába járták kitanulni a mesterséget, hanem közép- és nyugat-európai mestereikhez. Szerencsésebb magyar fiatalok a középkorban szintén a nyugati skolasztikus elvek által irányított egyetemeken tanultak akár idehaza, akár Nyugat-Európában, egy latin nyelven, egy adott egyetemes nyugati és európai oktatási rendszer alapján. 1215-ös angliai magna charta libertatumot követte – az amúgy a keresztes hadjáratok alatti angol hatásoknak köszönhetően – 1222-ben a magyar aranybulla. Magyar részvétel a nyugat nagy védekező háborújában, a keresztes hadjáratokban szintén jelentős volt, hisz még egy mai napig Szíriában álló magyar támogatásból épült keresztes vár is őrzi keresztény magyar vitézeink örök emlékét.

Károly Róbert pénzreformjai, a magyar rendiség alakulása a proto-parlamentisztikus fejlődésben, Mátyás Király reneszánsz udvara, műveltsége, az erdélyi fejedelmek felvilágosult, toleráns valláspolitikája, a reformáció szinte késés nélküli jelentkezése. De a török hódoltság idején nem csak Erdély maradt meg európainak, nyugatinak, a királyi Magyarország is integráns részévé vált a nyugati, európai világrendnek, nevezetesen a Habsburg Birodalomnak. A gyilkos török elnyomás alóli felszabadulás után az ország teljes területe újra keresztény nyugati világ részévé válhatott, Habsburg uralkodóink olyan felvilágosult intézkedéssel térítették vissza hazánkat az európai fejlődés útjára, mint Mária Terézia 1777-es ratio educationis-a. Majd a Martinovics féle jakobinus mozgalmak, a reformkor, az 1848-es magyar forradalom, mely az európai nemzetek forradalmával egy időben következett be, mind a XIX. századi tipikus európai fejlődési utat mutatják. A kiegyezés utáni, soha nem látott virágkorról ne is beszéljünk. Az első letérés európai utunkról csak a múlt század terméke, melyet a horthyzmusnak, a nyilas diktatúrának, a kommunista elnyomásnak, valamint a szovjet megszállásnak köszönhettünk. Mind a mai napig ez okozza a legnagyobb törést a magyar nemzettudatban, amely sokszor Európa ellenében próbálja meghatározni önmagát. A trianoni döntések pedig megadták azt az alapot, amely hatalmas törést okozva, mai napig mérgezi az elméjét sokaknak. A döntés igazságtalan volt, nem kérdéses, de a „nemzeti” oldal úgy próbál politikai tőkét kovácsolni mai napig, hogy Európát, a nyugatot ellenségképként kívánja beállítani, akik trianont, az ország vesztét, a forint leértékelődését, a magyar kisember minden gondját okozták. Láthatjuk, hogy Horthy óta semmit nem változott a magyar „jobboldal”, nemzeti oldal.

III. GENETIKA

De hajózzunk kicsit egzaktabb területekre. Tekintsük meg mit mond a biológia, a genetika, a tudomány a magyarok származásáról. A populáció vagy antropológiai genetikában alapvetően három tényezőt szokás vizsgálni, ha egy személy vagy egy csoport származását szeretnénk kideríteni. Az emberi rasszok, populációk közötti eltéréseket az evolúció során létrejövő genetikai mutációk alakították ki, mikor egy aminosav felcserélődik, vagy allél megváltozik. Egy új egyed létrejötténél – azaz reprodukciónál – több száz mutáció is jelentkezhet átlagosan, ilyen mutáció eredménye a kék szem is, amely először egy 8 000 éve élt emberben alakult ki [2].

Az első, és egyben legrégebben vizsgált tulajdonság a Y kromoszómában található DNS-ben kialakult mutációk, amely apáról, fiúra öröklődik [3]. Mivel, ha találunk egy adott mutációt egy adott személyben, az visszakövethető és megállapítható, hogy azok, akik ezt a mutációt hordozzák egy adott közös őstől származnak (ahogy a ma élő összes kék szemű ember is rokon 8 000 évre visszamenőleg egy közös őstől származnak ugyanis), aki egy adott területen élt és leszármazottai egy adott útvonalon vándoroltak, de ami talán még aktuálisabbá teszi a kutatásokat, hogy a mai populációk tagjaival is összehasonlíthatóvá válik. Az apai ágon öröklődő mutációkat haplocsoportokkal jellemezzük, mégsem vonhatók le teljes következtetések egy egyén vagy csoport származását illetően az Y-DNS haplcsoportokból, hiszen a teljes géntérkép igen kicsiny részét határozza meg, mivel ez a mutáció csak apáról, fiúra öröklődhet, azaz egy adott személyben az ősapjának kilétét mutatja meg, amely ha a generációk és ősök kiterjesztett, több ezer generációs faábráját felrajzolnánk, a teljes származás töredékét mutatja csak meg.

Az Y-DNS vizsgálatok párja, az ősanyák kilétét mutatja meg, ez nem más, mint a mitokondriális DNS[4], ekkor a vizsgálat során a sejt energiatermelő egységében, a mitokondriumban található DNS-t vizsgáljuk meg, ez is azonban a teljes származásnak csak töredékét adja vissza, egy személy anyjának, az anyjának, az anyjának, stb… anyjának a származását. A férfiak nem képesek továbbadni ezt a mutációt leszármazottaiknak.

A legtöbb információt egy személy vagy nemzet származásáról a sejtek sejtmagjában található autoszomális DNS vizsgálata adhatja. Ebben az esetben a személy teljes géntérképe, mind a több ezer, millió ősének genetikai tulajdonsága vizsgálat alá kerül[5].

Mégis a teljes kép érdekében jobb, ha megvizsgáljuk mindjárom tulajdonságát a mai magyar populációnak. Kezdjük az apai ősök vizsgálatával. Itt egyértelmű hasonlóság mutatható ki az európai népek és a mai magyar lakosság genetikai állománya között. Az indo-európai R haplocsoport részeit alkotó R1b és R1a mutációkkal rendelkezők összesen a teljes lakosság kb. 55%-át teszik ki. A közös ős R mutáció a feltételezések szerint a Kaukázus vagy a mai India területén alakulhatott ki közel 27 000 évvel ezelőtt. Az R1b ma a legjellemzőbb az európai kontinens déli és nyugati atlanti partvidékén, feltehetőleg az Anatóliai félsziget felől Európába érkező kelta, italikusz, ibériai, latin indo-európai népcsoportok által hordozott mutációról van szó, a haplocsoport jellemző még az indo-európai vándorlási úton elhelyezkedő területeken, szigetszerűen megtalálható Közép és Dél-Ázsia egyes területein[6]. Az R1a pedig a mai Kelet-Németország, Lengyelország, Csehország, Ukrajna, Fehéroroszország, szlávok lakta Oroszország, Dél-Norvégia és Skandinávia területein a legjellemzőbb, valamint India északi és középső részén, az Indus környékén, Pakisztánban és a szintén indo-európai nyelvet beszélő afganisztáni pashtuk körében szintén kiemelkedően magas[7]. A magyar mintákban magas volt még az I haplocsoport is, amely kb. 24-25%-kal van jelen, ez a mutáció kizárólag az európai kontinensen található meg, ezért az ezzel rendelkezők ősapái már 25-30 000 éve Európában élnek, és feltehetően a megalitokat (mint a Stonehenge) is felépítő ősi európai kultúrát kialakító (barlangrajzok az Ibériai félszigeten, stb…) leszármazottai. További 10-15%-ot tesznek ki a közel-keleti és észak-afrikai, sémita egyéb – Európában máshol is hasonló arányokban megfigyelhető – haplocsoportok. A mongoloid, közép-, észak- és kelet-ázsiai Q, N, C haplocsoportok csak elvétve voltak jelen a magyar mintákban, összesen talán elérhetik a teljes lakosságban az 5-10%-ot. Tehát megállapítható, hogy a mai magyarság 90-95%-a ugyanattól az ősapától származik, mint az európai kontinens lakosságának 90-95%-a[8][9].

A következő tárgya vizsgálódásunknak a mai magyarság ősanyáit jeleníti meg. A magyarság körében legjellemzőbb mutáció a H haplocsoport, amely egész Európára jellemző és nagy hasonlóságot mutat az európai és a mai magyar lakosság között. A többi anyai haplocsoport is hasonló arányokat mutat, mint Európa többi etnikumánál, mindössze az európai jellegű K haplocsoport esetében igen alacsony a magyarságban a reprezentáció, de ez a hiány általános Kelet és Közép-Európában, mivel a K csoport ma az észak-nyugat-európai területeken a legjellemzőbb, ahol annak idején angol-szászok, germánok vándoroltak. Az M és egyéb ázsiai (mongoloid) haplocsoportok jelenléte anyai ágon is igen alacsony, 5% körül alakul, ahogy az apai öröklődés esetében is. Bár egyes kutatók szerint ez magasabb arány, mint Európa más népcsoportjainál, mégis egyértelmű kisebbségről van szó[10][11].

A lényeg azonban most következik kedves olvasó. A leginkább meghatározó autoszomális DNS vizsgálatok eredményei még hátravannak. Az említett vizsgálatok során az egyének összes ősei által hordozott mutációk összességét veszik figyelembe és ez alapján alapvetően két kimutatást szoktak készíteni. Az egyik, mikor egy koordinátarendszeren ábrázolják a népcsoportok mintáit, így könnyen látható, hogy melyik csoport melyikhez áll közelebb, a másik lehetőség, mikor a haplocsoportokhoz hasonlóan itt is bizonyos genetikai mutációk összességére adnak egy nevet (ad-mixture), általában az alapján, hogy a Föld melyik részén, illetve melyik népcsoportokban jellemző (pl.: észak-nyugat-európai csoport vagy kelet-európai csoport, stb…). Most röviden mindkét vizsgálat eredményeit bemutatom a magyar népességet illetően. Az itt látható térképen az európai országok lakosságából vett minták alapján helyezték el az egyes etnikumokat, jól látszik, hogy Magyarország szomszédjaihoz áll legközelebb, sőt egész Európában nehéz találni két olyan genetikailag közelálló csoportot, mint a csehek és a magyarok például. A magyarokat a narancssárga körben a „HU” betűcsoporttal jelölt karika ábrázolja. Az egyes rövidítések az egyes országokat jelölik, míg a jobb felső sarokban a kis térképen pedig nyomon követhető, hogy melyik országot, mely karika jelöli.

Áttérve az Ad-Mixture elemzésére a magyar populációnak elmondható, hogy itt is papírforma érvényesül és az európai származás egyértelműen kijön. A magyarok géntérképének (azaz összes ősének) átlagosan 99,8%-a európai. Tovább részletezve – egy 2012. augusztusi kutatás szerint -, átlagosan 36%-ban kelet-európai (Baltic-Urals), 31%-ban észak-nyugat-európai (Northwest European), 21%-ban Ibériai (Iberian), 4%-ban kelet-mediterráneumi (East Mediterranean), szintén 4%-ban észak-kaukázusi (North Caucasus) géneket hordoz az átlag magyar[12]. Tehát a legjellemzőbb itt is egy európai, azon belül is a kelet és kelet-közép-európai populációkra jellemző gének csoportja, amely ma a legjellemzőbb (65-75% közötti) Észak-Kelet-Európában, a Balti államokban, Lengyelországban, Fehéroroszországban, Oroszországban, Finnországban, stb…

IV. ÖSSZFOGLALÁS

Tehát, mint kiderül a magyarság és Magyarország szinte minden téren európai és a nyugati civilizáció része. Jó lenne, ha végre ezt tudomásul vennék mélyen tisztelt politikusaink is, akik a „nemzeti” szavakba burkolva a 100%-ig európai és nyugati magyar nemzet vesztét és ázsiai despotikus szolgasorba való vetését készítik elő. Történelmünk és genetikai őseink öröksége alapján is kiderül kevés ilyen kevert nép létezik Európában, a mai magyarok Európa szinte minden sarkát képviselik. Partnereinket, testvéreinket nem keletre, hanem itt, Európában kell keresnünk. Ez Szent István akarata és 1000 éves magyar történelmünk üzenete. Ott vannak családi históriáinkban a történetek francia, német, osztrák, szláv, horvát, vagy olasz, stb… őseinkről, családi ágainkról. Ha van nemzet Európában, aki valóban magáénak érezheti ezt a csodálatos kontinenst, akkor azok mi vagyunk, magyarok.

Ezért értsd meg, szeretem őt,
A vén Európát, a büszke nőt!
Nagyon kérlek, becsüld meg őt,
A vén Európát, a gyönyörű nőt!”

(Varga Mikós: Európa)

Szerző: Kováts Megyesi Bálint

Forrásjegyzék:

[1] – Samuel P. Huntington [1991]: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása

[2] – http://index.hu/tudomany/kek080208/

[3] – http://en.wikipedia.org/wiki/Y_chromosome

[4] – http://hu.wikipedia.org/wiki/Mitokondri%C3%A1lis_genetika

[5] – http://www.archeo.mta.hu/archeogenetika/laboratorium.html

[6] – http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)

[7] – http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)

[8] – http://www.khazaria.com/genetics/hungarians.html

[9] – http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

[10] – http://www.eupedia.com/europe/european_mtdna_haplogroups_frequency.shtml

[11] – http://www.khazaria.com/genetics/hungarians.html

A térkép forrása: http://www.thegeneticgenealogist.com/wp-content/uploads/2008/09/image5.png

[12] – http://www.dnatribes.com/dnatribes-snp-admixture-2012-08-01.pdf

Reklámok

Nem minden vélemény számít - a véleményeket szigorúan cenzúrázzuk, e helyütt véleményt csak a demokratikus keretek között lehet nyilvánítani!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s